خرید کالا

عکس پس زمینه
خرید کالا

خرید کالا

مبانی خرید:
مبانی موثر در خرید كالا عبارتند از كیفیت، مقدار، زمان، قیمت و منبع تهیه كالا كه به شرح آنها می پردازیم.
كیفیت مطلوب (Right Quality) :
به منظور رعایت این اصل، واردات و یا خرید برخی از كالاها منوط به درج شماره استاندارد یا مشخصات فنی آنها در متن فرم سفارش شده است.
استانداردهای مورد قبول وزارت صنایع و معادن به ترتیب ذیل است:
– استانداردهای ملی ایران
– استانداردهای ملی كشورهای اروپایی EN
– استانداردهای ملی كشورهای عضو اتحادیه اروپایی
– استانداردهای ملی كشورهای آمریكای شمالی
– استانداردهای ملی كشور ژاپن JIS
– استانداردهای بین المللی كارایی و ITUو Code و ISO و IEC
طبق دستورالعمل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران بانك ها در مورد كالاهای مشمول استاندارد را كه اجباری صرفا استانداردهای مورد قبول موسسه استاندارد توسط دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی (وزارت بازرگانی ) در اوراق ثبت سفارشات درج می شود، قبول خواهند نمود.
قیمت كالا:
قیمت كالا تحت تاثیر عواملی مانند كیفیت، محل ساخت كالا(Origin) و هزینه حمل و نقل می باشد و در عمل معمولاً قیمت كالاهای وارداتی از مبادی مختلف تحت تأثیر كیفیت و هزینه حمل كالا متفاوت است. به طور مثال قیمت وارداتی لوازم لوله كشی (Fitting) از كره، چین، تركیه، آلمان و….. با یكدیگر فرق دارد.
ارزش كالای خریداری شده توسط واردكنندگان در گمرك هنگام ترخیص مورد بررسی قرار می گیرد. چون ذكر قیمت نادرست در اسناد خرید موجب عدم پرداخت صحیح حقوق گمركی و سود بازرگانی به گمرك و خروج در ارز می گردد و اقدام به آن نیز تخلف محسوب می شود. بنابراین ذكر بیش بود ارزش (Overprice) به منزله خروج ارز و (Value under) به منزله پرداخت كمتر حقوق گمركی و سود بازرگانی به دولت است. تشخیص نامناسب بودن ارزش كالای وارداتی از طرف گمرك در هر مورد باید مبتنی بر دلایل موجه یا مستند به اسناد قابل قبول باشد كه در این خصوص به دو معیار اشاره می شود.
1- فهرست قیمت كالاهای كشورهای مبدأ (Price list)
2- قیمت مشابه كالاهای وارداتی قبلی، مسأله ورود كالا ها مورد توجه قرار می گیرد.
اسنادی كه در رابطه با ارزش خرید كالا در گمرك مورد بررسی قرار می گیرد گواهی مبدأ (Certificate of origin)و فاكتور می باشد و مرجع رسیدگی به اختلافات در مورد ارزش، كمیسیون رسیدگی به اختلافات گمركی می باشد.
زمان و مقدار مناسب سفارش كالا:
زمان و مقدار سفارش كالا به روش خرید و نوسانات قیمت، مدت تهیه كالا، مقدار تولید و نقدینگی خریداران بستگی دارد. روش های خرید به شرح ذیل می باشد.
روش خرید به مقدار ثابت:
این روش زمانی است كه موجودی كالا به نقطه سفارش در اسناد انبار ( كارت كاردكس) می رسد.